Υπηρεσίες
 Μελέτες εφαρμογής
 
 Κατασκευαστικά σχέδια
  Σχέδια εφαρμογής
 


arrow Μελέτες εφαρμογής
 

  Για την κατασκευή οποιουδήποτε έργου είναι απαραίτητη η μελέτη και η σχετική προεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε  βασικά βήματα που μας βοηθούν να το υλοποιήσουμε πλήρως.  

 

 

arrow Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης

 Με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου του  πελάτη, προσαρμόζουμε την παραγωγική μας διαδικασία και τις εργασίες του εργοταξίου, για να είμαστε εντός του προβλεπόμενου χρόνου εκτέλεσης του έργου λαμβάνοντας  υπ΄όψιν τις διάφορες παραμέτρους  που θα μπορούσαν επηρεάσουν την εκτέλεση του.

 

 

arrow Κατασκευαστικά σχέδια

 Το Τμήμα Σχεδιασμού της εταιρίας  μας, μελετά και αναλύει τα γενικά σχέδια του έργου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προτείνει κατασκευαστικές λύσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άρτια και λεπτομερής ανάλυση των επιμέρους τμημάτων του έργου και πλέον μπορεί να εκτελεστεί με απόλυτη ακρίβεια.

  

arrow Σχέδια εφαρμογής

 Εκδίδονται τα σχέδια εφαρμογής του έργου ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης και ορθή τοποθέτηση των επί μέρους τμημάτων και υλικών στο εργοτάξιο. Αυτά αποτελούν τον οδηγό για την άρτια εκτέλεση των εργασιών και τελική παράδοση του έργου.

 

 
 

  ...back 

Έδρα:Κουφάλια Θεσσαλονίκης (4o χλμ. Κουφαλίων-Ραχώνας) - Τηλ. +30-23910-21335 - Φαξ. +30-23910-21336

  Web Design wst